Belasting bij bedrijfsovername

belasting bij bedrijfsovernameFiscale gevolgen van bedrijfsoverdracht

De bedrijfseconomische voordelen van de bedrijfsoverdracht worden fiscaal belast. Het gevolg van de verkoop van uw bedrijf is de heffing van belasting bij bedrijfsovername. Nu voelt belasting betalen altijd onaangenaam. Anderzijds: het hoort eigenlijk gewoon ook bij het genot van de economische voordelen. Ongemakkelijk wordt het vooral, wanneer de belastingheffing de bedrijfsovername belemmert: de financiële effecten kunnen door de overdrager (verkoper van de onderneming) niet worden gedragen.

De fiscale gevolgen van bedrijfsopvolging worden vaak onderschat. Want bij de overdracht van uw onderneming kijkt de belastingdienst mee. Door tijdig maatregelen te nemen kan belastingdruk op het moment van de bedrijfsovername worden voorkomen. Zo kan uitstel van de heffing van belasting bij bedrijfsovername worden bewerkstelligd: de fiscus hoeft dus op dat moment (nog) niet worden betaald. Zo ontstaat er meer financiële ruimte voor investeringen in de groei en ontwikkeling van de onderneming na de bedrijfsoverdracht. Maar ook een financieel voordeel door de tijdswaarde van geld: de contante waarde van de latere belastingheffing is per heden minder dan de nominale waarde.

Stakingswinst

Bij een ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB Ondernemer) is er al snel sprake van stakingswinst. Dit komt in de praktijk veel voor bij overdracht van een IB onderneming met grote winstgevendheid (goodwill) maar ook: met veel stille reserves (afgeschreven bedrijfspanden op de balans). Deze stakingswinst wordt gezien als winst uit onderneming, zoals vastgelegd in de Wet Inkomstenbelasting 2001, artikel 3.2. Een fiscale afrekening dreigt dan over de het verschil tussen de waarde economisch verkeer en de fiscale boekwaarden: de goodwill en de stille reserves. Maar ook bij een algehele staking moet worden afgerekend over de fiscale reserves zoals vastgelegd in de Wet Inkomstenbelasting 2001, artikel 3.53: de fiscale oudedags reserve (FOR), en de eerder genoten fiscale aftrek (investeringsaftrek) en egalisatiereserves.

Er zijn nogal wat mogelijkheden om de belastingheffing over de stakingswinst te matigen of uit te stellen. Mogelijk zijn de stakingsaftrek (eenmalig) en de stakingslijfrenteaftrek. Maar ook zijn er alternatieven om de belastingclaim door te schuiven. Dit door een geruisloze overdracht aan de bedrijfsopvolger, of door gebruik te maken van de aandelen fusie faciliteit, Wet Inkomstenbelasting 2001. Ook kan de onderneming fiscaal vriendelijk worden overgedragen door schenking of vererving. Daarvoor bestaat in de Successiewet de bedrijfsoverdrachtsregeling (BOR). Een alternatief is ook om te kiezen voor de verhuur van de onderneming. En voor eventuele betaling van inkomstenbelasting kan uitstel worden gevraagd op basis van de uitvoeringsregelingen Invorderingswet.

Bedrijfsoverdracht Besloten Vennootschap

Ook bij de bedrijfsovername van een besloten vennootschap (BV) kan belastingheffing over vervreemdingsvoordelen plaatsvinden. Afhankelijk van de juridische structuur wordt de DGA dan geconfronteerd met een belastingheffing vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting.

Vennootschapsbelasting

Als de onderneming wordt overgedragen in de vorm van een activa passiva transactie dreigt er een onmiddellijke heffing van vennootschapsbelasting Vpb over de fiscale winst. De overdragende vennootschap betaalt belasting bij bedrijfsovername over de realisatie van goodwill en stille reserves. De overdrager kan door de bedrijfsfusiefaciliteit Artikel 14 Wet Vpb de heffing van vennootschapsbelasting voorkomen.

Belastingheffing Aanmerkelijk belang

Belasting bij bedrijfsovername van een BV speelt wanneer de DGA zijn aandelen in privé houdt. Dan wordt inkomstenbelasting in Box 2 geheven over de vervreemdingsvoordelen bij de verkoop van zijn aandelen. Wanneer voor de DGA (de houder van een aanmerkelijk belang in de BV) eerder een holdingstructuur was opgezet, kon deze DGA gebruik maken van de deelnemingsvrijstelling.

Door tijdig de aandelenbelangen te herstructureren kan fiscale druk worden uitgesteld. Uitzakken van de onderneming binnen een fiscale eenheid of toepassing van de faciliteit voor aandelenfusie kunnen de DGA in een fiscaal veilige positie brengen.

Fiscaal leed

Belasting bij bedrijfsovername is vaak te voorkomen of uit te stellen. Dan moet u wel tijdig de juiste maatregelen nemen. Want de genoemde faciliteiten kunnen alleen worden toegepast onder de juiste condities en termijnen. Als u -belastingtechnisch gezien- tijdig voorsorteert wordt onnodig fiscaal leed voorkomen. Wel zo prettig!

©BBO&F