BTW bij bedrijfsovername

btw bij bedrijfsovernameVoor BTW bij bedrijfsovername (omzetbelasting) gelden speciale fiscale regels.  In de Wet Omzetbelasting, 37d OB is bepaald dat ‘bij overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen, al dan niet tegen vergoeding of in de vorm van een inbreng in een vennootschap, wordt geacht dat geen leveringen of diensten plaatsvinden en treedt, tenzij bij ministeriële regeling anders is bepaald, degene op wie de goederen overgaan in de plaats van de overdrager’.

Activa passiva transactie

Het vraagstuk van BTW bij bedrijfsovername doet zich in het geheel niet voor bij een koop en levering van aandelen. De BTW kwestie speelt dus alleen bij een activa passiva transactie. Daarbij maakt het niet uit of de overdrager of ontvanger een eenmanszaak, een personenvennootschap (vennootschap onder firma VOF) of een rechtspersoon (besloten vennootschap (BV) of naamloze vennootschap (NV) is.

Het doel van fiscale regeling is om de koper te ontlasten van een financieringsvraagstuk. Hij zou anders bij bedrijfsoverdracht de BTW op de levering van de activa moeten voorfinancieren.

Voor het in rekening brengen van BTW bij bedrijfsovername is het van belang om vast te stellen of we bij de levering van goederen van een samenhang kunnen spreken. Dus: van een algemeenheid van goederen. Dat is aannemelijk wanneer deze goederen een zeker gemeenschappelijk doel hebben: de uitoefening van een zelfstandige onderneming. Hierbij helpt het ook om aan dat aspect in de koopovereenkomst aandacht te besteden, bijvoorbeeld: partijen erkennen dat de goederen een samenhang hebben, gericht op de uitoefening van een bedrijf.

Ook moeten deze zaken in één rechtshandeling worden overgedragen. En van een (rechts)persoon worden overgenomen. Wanneer twee zustermaatschappijen als koper optreden, ieder voor een deel van geheel, zal artikel 37d OB geen toepassing vinden.

Bij een (gedeeltelijke) bedrijfsovername waarin bijvoorbeeld zijn inbegrepen de handelsnaam, inventaris, personeel, klantenbestand, contracten en vergunningen, enzovoorts, is aannemelijk dat de samenhang wordt behouden. Een dergelijke bedrijfsovername valt dus onder de werking van de Wet OB: de (gedeeltelijke) levering van de onderneming moet dan zonder BTW plaatsvinden.

Bij een verkoop van een los deel van het ondernemingsvermogen of bij de algehele liquidatie van een onderneming moet wel BTW in rekening worden gebracht. En wel voor zover over de aanschaf van dit ondernemingsvermogen reeds eerder BTW in mindering werd gebracht.

Voorkom problemen met BTW bij bedrijfsovername

Waarom is aandacht voor BTW bij bedrijfsovername belangrijk? Stel, een onderneming neemt een aantal activa over. Het vermoeden zou kunnen bestaan dat deze een algemeenheid van goederen (een onderneming) vormen, een samenhang hebben. En er zijn geen (contractuele) afspraak gemaakt over de BTW. De koper ontvangt van de verkoper een factuur met BTW voor de levering van de activa. En deze wordt netjes betaald. Dan zal de belastingdienst de BTW aftrek bij de koper kunnen weigeren. En die kan de BTW bij de verkoper niet terugvragen. Want verwijst wellicht verwijzen naar zijn algemene verkoopvoorwaarden met daarin opgenomen dat leveringen met BTW belast zullen zijn. Of vervelender: de BTW wordt bij u teruggevorderd nadat de verkoper failliet gaat. Verhaal van de –aan de verkoper- betaalde BTW is zo onmogelijk.

Kortom: maak bij bedrijfsovername heldere afspraken over de overeengekomen koopprijs, namelijk dat deze exclusief BTW is. En dat de levering plaats zal vinden onder toepassing van artikel 37d OB, i.c. dat verkoper bij de koper geen BTW in rekening zal brengen. Zo voorkomt u fiscale risico’s en bent u problemen voor.