Verkoopgolf bedrijfsoverdracht! Feit of Fictie?

verkoopgolf bedrijfsoverdrachtRecent onderzoek in opdracht van Marktlink duidt op een aanstaande verkoopgolf bedrijfsoverdracht. Lees hiervoor de publicatie in het Financieel Dagblad. Volgens dit onderzoek denkt driekwart van de Nederlandse MKB ondernemers na over bedrijfsoverdracht. Voor familiebedrijven geldt blijkbaar dat een derde de familieonderneming binnen een periode van vijf jaar wil overdragen.

Realisaties bedrijfsoverdracht

Dergelijke verwachtingen zijn echter eerder uitgesproken. Uit recent onderzoek door Panteia in samenwerking van het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM) blijkt een stagnatie in het aantal bedrijfsoverdrachten in de afgelopen 10 jaar. Deze stagnatie in bedrijfsovername is vooral een gevolg van de economisch recessie. In de afgelopen periode had 4% van het MKB een bedrijfsoverdracht gerealiseerd. Dat lag in 2003 nog op ruim op het dubbele (9%). Anderzijds zijn er ook signalen dat een aantal MKB ondernemers juist in de recessie aanleiding ziet voor een versnelde bedrijfsoverdracht.

Verkoopgolf Bedrijfsoverdracht?

Of de verwachte verkoopgolf zich wel in de praktijk zal voordoen is dus nog maar zeer de vraag. Geconstateerd werd ook een al te hoge verwachting van de verkoopopbrengst bij bedrijfsoverdracht. In de praktijk kan gemiddeld maar 50% tot 60% van de verwachtingen van MKB ondernemers worden waargemaakt. Dat kan betekenen dat een deel van de oriëntatie zich nog niet zal vertalen in een definitieve transactie bedrijfsoverdracht. Dit onderstreept dan ook de tevens noodzaak om tijdig in een toekomstige bedrijfsoverdracht te investeren. Dus: om tijdig aan waardestuwers te werken.

Invloed recessie en vergrijzing op bedrijfsovername

In het onderzoek door Panteia is ook gekeken naar het effect van vergrijzing op het totaal aan bedrijfsovernames. De vergrijzing lijkt slechts een beperkte invloed te hebben op het aantal bedrijfsoverdrachten. Mogelijk komt er nog wel enige toename van het aantal bedrijfsoverdrachten als gevolg van de vergrijzing, gezien het feit dat pensionering aanzienlijk vaker genoemd is als motief voor overdracht van het bedrijf. Bij 64% van de geplande bedrijfsoverdrachten in de komende twee jaar wordt pensioen als motief genoemd, terwijl dat in 2003 nog 39% was.

Praktijk

Kortom, de verwachte verkoopgolf zal zich in de praktijk niet aandienen. Wel is er een groei te verwachten door de uitgestelde MKB bedrijfsoverdrachten in de afgelopen 10 jaar.

Opmerkelijk is ook de grote bereidheid om een adviseur in te schakelen. De keuze valt helaas nog steeds op een gespecialiseerd bureau bedrijfsoverdracht zoals een BOBB adviseur. De accountant of boekhouder lijkt hierin nog vaak een preferente positie te genieten.

©BBO&F

BOBB Jaarcongres Bedrijfsovername

bedrijfsovername

Op 19 november 2014 vindt weer het jaarlijkse BOBB congres bedrijfsovername plaats. Specifiek bedoeld voor overnameadviseurs en fusie en overname specialisten. De verkoop van een bedrijf is een complex proces. Op dit Jaarcongres BOBB staan fiscale, juridische en bedrijfseconomische actualiteiten bij bedrijfsovername centraal.

Financiering van de bedrijfsoverdracht

Voor de verkoop van bedrijf wordt de koopsom vaak voldaan door de koper (inbreng eigen liquide vermogen), de verkoper (achtergestelde lening) en extern vreemd vermogen (bancair krediet) of risicodragend vermogen (aandelenkapitaal of achtergesteld vermogen van participatiemaatschappijen of investeerder). Vaak is de financiering van bedrijfsovername een lastige aspect. De overheid biedt bij bedrijfsoverdracht staatsgarantie: garantieregelingen, zoals het MBK Borgstellingskrediet en de GO regeling. Deze verminderen het financiële risico bij deze derden financiers bij bedrijfsovername. Daarmee wordt de financiering van de verkoop van een bedrijf beduidend makkelijker

Fiscale aspecten bedrijfsovername familiebedrijven

Bij bedrijfsovername binnen de familie wordt vaak gebruikt gemaakt van fiscale regelingen als de Bedrijfs Opvolgings Regeling (BOR). Deze fiscale regeling staat ook bekend als Bedrijfs Opvolgings Faciliteit (BOF). De Bedrijfs Opvolgings Regeling maakt het mogelijk om het ondernemingsvermogen belastingvrij te schenken of te vererven. Maar ook toegepast wordt de bedrijfsfusie faciliteit (Artikel 14 Wet Vpb 1969): overdracht geven uitreiking van letteraandelen in de vorm van cumulatief preferente aandelen (cumprefs). De hoogte van het dividend leidt hierbij al snel tot een discussie met de fiscus met als discussiepunt: zakelijk handelen. Nodig is een juiste balans tussen het rendement op het eigen vermogen en criteria voor zakelijkheid. Deze materie spelt overigens ook bij de overdracht aan medewerkers, bij een zogenaamde MBO.

Juridische aspecten bedrijfsovername

Bedrijfsoverdracht kent veel juridische aspecten. Geheimhouding, onderhandeling, rechtmatige opschorting of beëindiging van besprekingen en onderhandelingen, intentieovereenkomst, overnameovereenkomsten. Speciale aandacht is er voor vrijwaringen (de verkoper is aansprakelijk jegens een derde en garandeert de koper het ongestoorde gebruik van de onderneming), garanties (de verkoper is aansprakelijk jegens de koper) en het verstrekken van financiële zekerheden voor de nakoming van de verplichtingen.
Fiscale gevolgen van een activa passiva transactie
Een aandelenoverdracht werkt fiscaal anders uit dan een activa-passiva transactie. Te denken valt aan de fiscale afschrijving van goodwill. Andere aandachtspunten zijn de fiscale eenheid voor vennootschapsbelasting en BTW, overdrachtsbelasting, deelnemingsvrijstelling en aansprakelijkheid voor belastingschulden. Soms is verstandig om voorafgaande aan de bedrijfsoverdracht met de fiscus te overleggen.