Bedrijfsfusie

De bedrijfsfusiefaciliteit is opgenomen in de Wet Vennootschapsbelasting, artikel 14. Bij de bedrijfsfusie wordt door een verkoper een gehele of een zelfstandig gedeelte van een onderneming overgedragen. Het gaat hier dus om -een deel van- de activa en passiva. De koper is een belastingplichtige (voor de vennootschapsbelasting) of deze door de bedrijfsfusie belastingplichtige wordt. Als tegenprestatie wordt door overnemer aandelen uitgereikt aan de overdrager.

Zonder toepassing van de bedrijfsfusiefaciliteit zou de overdrager een heffing vennootschapsbelasting krijgen voor de stille reserves en de goodwill. De bedrijfsfusiefaciliteit mag niet in overwegende mate gericht zijn op het ontlopen of uitstellen van belastingheffing. Er moeten dus zakelijke overwegingen gelden: herstructurering of rationalisering van activiteiten de overdrager en overnemer.

Zakelijke overwegingen worden geacht niet aanwezig te zijn wanneer de aandelen in de overnemer binnen een termijn van drie jaar worden vervreemd. En onder aandelen vallen onder meer ook te verstaan: winstbewijzen en bewijzen van deelgerechtigheid.