Voorkom juridische valkuilen bij bedrijfsoverdracht

voorkom juridische valkuilen bij bedrijfsoverdrachtU loopt rond met het idee om een bedrijf over te nemen. Het proces van bedrijfsovername kan enkele maanden tot een jaar duren of soms zelfs langer. Om dit complexe proces enigszins overzichtelijk en praktisch te benaderen onderscheiden we enkele fasen; (i) het voeren van verkennende (onderhandelings)gesprekken, (ii) het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring, (iii) het ondertekenen van een intentieovereenkomst (iv) het verrichten van boekenonderzoek en tenslotte (v) het ondertekenen van een koopovereenkomst. Deze fasen licht ik hierna kort toe.

Verkennende gesprekken bedrijfsoverdracht

Bij bedrijfsoverdracht begint u uiteraard met het voeren van verkennende gesprekken en onderhandelingen met de verkoper. Deze gesprekken en onderhandelingen vinden veelal plaats op basis van vertrouwen. U wilt de overname realiseren tegen een zo laag mogelijk prijs en tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden. Houd hierbij rekening met de emoties bij de verkoper en wees creatief in het zoeken van oplossingen bij lastige gesprekspunten. In deze fase wordt immers bepaald of de deal succesvol wordt afgerond of niet. Betrek uw externe adviseur bij de onderhandelingen. Dit vergroot de kans op succes bij de bedrijfsovername.

Geheimhoudingsverklaring bedrijfsovername

Na het verkennende gesprek, zal de verkoper u vragen een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen waarin u verklaart alle verkregen bedrijfsgevoelige informatie van het bedrijf en de verkoper vertrouwelijk te behandelen en dus niet aan derden te openbaren dan wel voor andere doeleinden dan de overname te gebruiken. Vervolgens zal de verkoper u enkele vertrouwelijke documenten (veelal financiële gegevens en prognoses) verstrekken.

Intentieovereenkomst bedrijfsoverdracht

Indien de initieel verkregen informatie u bevalt en u nog steeds geïnteresseerd bent in de overname van het bedrijf, zal het echte onderhandelingsproces beginnen. De afspraken tijdens deze gesprekken en de overeenstemming over een mogelijke bedrijfsopvolging worden op hoofdlijnen (waaronder een voorlopige koopprijs en uitgangspunten) vastgelegd in een intentieverklaring. Hierin worden ook de spelregels tijdens het verkoopproces vastgelegd om verrassingen achteraf te voorkomen. Omdat een intentieverklaring wel degelijk verplichtingen schept, is het van belang om ontbindende voorwaarden op te nemen zodat u nog van de koop kan afzien. Een belangrijke ontbindende voorwaarde is bijvoorbeeld ‘dat de bevindingen van het due diligence onderzoek naar genoegen van koper zijn’.

Due-diligence (boekenonderzoek)

Als koper heeft u een onderzoeksplicht. Na ondertekening van de intentieovereenkomst, zal verkoper u in de gelegenheid stellen een onderzoek te verrichten naar de (technische juridische, financiële en commerciële) toestand van het bedrijf. Mogelijk wordt u ook in de gelegenheid gesteld om te spreken met sleutelfunctionarissen. U wilt immers weten hoe de onderneming er daadwerkelijk voor staat en wat u te wachten valt na de bedrijfsoverdracht.

Indien er tijdens het onderzoek vragen rijzen of onjuistheden naar voren komen bent u verplicht om hier vragen over te stellen.
Tijdens het onderzoek bekend geworden gegevens, kunnen aanleiding zijn tot een bijstelling van de koopprijs en/of overige voorwaarden van de koopovereenkomst (garanties en vrijwaringen) dan wel tot het afbreken van de onderhandelingen.

Koopovereenkomst bedrijfsoverdracht

Indien het onderzoek niet heeft geleid tot het afbreken van de onderhandelingen begint het proces van het opstellen van de koopovereenkomst. De resultaten van dit onderzoek worden verwerkt in de koopovereenkomst (door bijstelling van de koopprijs dan wel aanvullende garanties en vrijwaringen). De koopovereenkomst zal de voor dergelijke transacties gebruikelijke bepalingen bevatten, waaronder: (i) de wijze van betaling van de koopprijs, (ii) de leveringsdatum, (iii) de gebruikelijke garanties, (iv) vrijwaringen te verstrekken door verkoper, (v) eventuele zekerheden te verstrekken door verkoper en (vi) een non-concurrentie beding van verkoper.

Een koopovereenkomst is altijd maatwerk. Toekomstige geschillen pakt u aan op basis van dit contract. De inhoud is daarom zeer belangrijk.

Wij benadrukken het belang van het inschakelen van een advocaat of adviseur bij het hele proces van bedrijfsovername.

Voorkom juridische valkuilen bij bedrijfsoverdracht

monique aykazNeem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met:
Mr. Monique Aykaz
www.lexsigma.nl
(+31) 020 – 8940709
monique.aykaz@lexsigma.nl

 

Auteur: Peter Schuitmaker

Peter Schuitmaker is specialistisch adviseur voor bedrijfsoverdracht, bedrijfsovername, bedrijfsopvolging en bedrijfsfinanciering