Juridische aspecten bij bedrijfsoverdracht

juridische aspecten bij bedrijfsoverdrachtBedrijfsovername zonder narigheid

In de diverse fasen van bedrijfsovername spelen verschillende juridische aspecten. Bedrijfsoverdracht begint met een vrijblijvende kennismaking en eindigt in de juridische levering van de aandelen of de activa (voorraden, vorderingen, machines, inventaris, naamsbekendheid enzovoorts).

Juridische aspecten bij bedrijfsoverdracht

Een aantal juridische aspecten zijn in op grond van jurisprudentie vastgelegd. Dat geldt bijvoorbeeld voor de informatieplicht (of: mededelingsplicht). Deze rust op de verkoper van een bedrijf. Hij moet aan de koper alle relevante informatie geven die voor de koper van het bedrijf van belang is. Of preciezer: om te voorkomen dat de koper precontractueel (dus: voorafgaande aan de overeenkomst) zich een onjuiste voorstelling zou maken over de te verwerven onderneming. De verkoper van een bedrijf moet als het ware bescherming bieden aan een onvoorzichtige koper.

Anderzijds bestaat er ook een onderzoek plicht (voor de koper van een bedrijf).  De wet schrijft echter niet voor welke informatie er ter beschikking moet worden gesteld. Daar maken koper en verkoper separaat afspraken over.

Met de informatieplicht moet niet laconiek worden omgegaan. Want dan dreigt voor de verkoper van een bedrijf een beroep op dwaling op 6:228 BW. Aan de andere kant moet de koper zich ook naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid matigen in zijn verzoek om informatie. De informatieplicht mag namelijk weer niet onredelijk bezwarend zijn voor de verkoper.

Contractvrijheid

Een aantal juridische aspecten bij bedrijfsoverdracht zult u zelf vorm moeten geven. Die sluiten aan bij het beginsel contractvrijheid, artikel 6:248 BW. Bijvoorbeeld de geheimhouding. Deze regelt de vertrouwelijkheid van de informatie die ter beschikking wordt gesteld. En bijvoorbeeld de LOI (Letter of Intent of intentieverklaring). In deze overeenkomst wordt vaak de intentie vastgelegd van partijen om te komen tot een koop en verkoop van de onderneming. Vaak worden hierin al de condities beschreven waaronder de partijen zullen komen tot een bedrijfsoverdracht.

Maar belangrijk zijn ook de juridische aspecten bij bedrijfsoverdracht die partijen verplicht om te komen tot een verkooptransactie. Zoals: onder welke condities partijen zullen (blijven) streven naar het sluiten van een definitieve koopovereenkomst. En onder welke condities partijen de intentieovereenkomst kunnen ontbinden. En wat dan de gevolgen zijn: bijvoorbeeld: wie dan welke kosten draagt. En onder welke condities er dan een schadeplicht rust op de partij die de ontbinding verlangt

Transactiedocumenten bedrijfsoverdracht

Een complex geheel van juridische aspecten bij bedrijfsoverdracht wordt uiteindelijk geregeld in de koopovereenkomst. Deze regelt de overname (juridische en economische overdracht van de onderneming). Essentieel in de koopovereenkomst zijn de garanties en de vrijwaringen. De balansgaranties (inbaarheid van vorderingen (debiteuren), courantheid van voorraden, toereikende voorzieningen, enzovoorts) en overige garanties: aanspraken van derden op grond van eerdere overeenkomsten die niet uit de due diligence zijn gebleken. Cruciaal zijn de garantietermijnen en de minimale en maximale hoogte van claims.

Aanspraken

Vervelend zijn mogelijke claims op basis van een gerechtvaardigde verwachting. Bijvoorbeeld wanneer de koper besluit de onderhandelingen over de verkoop van zijn bedrijf af te breken. Dit terwijl de aspirant koper reeds kosten voor advies bij de bedrijfsovername en due diligence onderzoek heeft gemaakt.

Voorkom problemen bij bedrijfsovername door een zorgvuldige inrichting van de juridische aspecten bij bedrijfsoverdracht.


©BBO&F