Samenwerking BOBB en MKB Nederland 2015

Beroepsorganisatie voor Specialisten in BedrijfsoverdrachtIn 2015 zal de Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht BOBB de samenwerking met MKB-Nederland op het terrein van bedrijfsovernames verder uitbouwen. Het gaat om regionale voorlichting bedrijfsoverdracht en advisering. Met name aan de aangesloten MKB brancheorganisaties en haar leden. De BOBB heeft zich in 2014 als brancheorganisatie aangesloten bij MKB-Nederland. De voorlichting bedrijfsoverdracht in 2015 is een logische volgende stap.

Knelpunten bedrijfsoverdracht

Recente onderzoeken wijzen uit dat driekwart van het MKB zich oriënteert op bedrijfsopvolging. Maar ook blijkt ook dat slechts 4% van de MKB ondernemingen daadwerkelijk een bedrijfsoverdracht realiseren. Er is dus een groot verschil tussen denken en doen. Bedrijfsovername is voor MKB ondernemers vaak meer Fictie dan Feit!

Veel MKB bedrijven houden op met bestaan. Dit door onvoldoende zicht op concrete perspectieven voor bedrijfsopvolging. Voor de betrokken ondernemers is dat natuurlijk erg teleurstellend. Deels hangt dat samen met de economische recessie die deze onbalans tussen denken en doen veroorzaakt. Maar ook zijn de concrete kansen en mogelijkheden voor de verkoop van het bedrijfsoverdracht onvoldoende in beeld. En ook heeft bedrijfsoverdracht niet altijd de juiste prioriteit mij MKB ondernemers. Vermoed wordt dat ook het ontbreken van kennis bij MKB ondernemers een knelpunt is voor het vertalen van denken in doen bedrijfsoverdracht.

Specialistische bedrijfsovername adviseur

Uit onderzoek blijkt ook dat in 43% van de situaties bedrijfsoverdracht de MKB ondernemer voor advies en begeleiding aanklopt bij de accountant/boekhouder. Bedrijfsoverdracht is echter een complex en intensief traject. Of de accountant daarvoor wel de juiste specifieke kennis, ervaring en tijd heeft wordt vaak betwijfeld. In de latere fasen van bedrijfsovername, zoals due diligence, heeft de accountant vaak wel een curciale rol. Maar voor overige zaken ontbreekt hiervoor bij de accountant vaak de juiste ervaring en tijd. De bedrijfswaardering, het zoeken van geschikte bedrijfsopvolgers en het begeleiden van het (deels ook emotionele) proces is een vak apart. Een stagnatie of een onvoldoende verkoopresultaat bij bedrijfsoverdracht kan worden voorkomen door een specialistische bedrijfsovername adviseur. Helaas gebeurt dat momenteel nog naar in 19% van de bedrijfsoverdrachten.

Samenwerking BOBB en MKB Nederland 2015

De BOBB wil in 2015 in gesprek gaan met de diverse -bij MKB Nederland aangesloten- brancheorganisaties. Dat zijn er zo’n 160. Een groot deel van deze brancheorganisaties heeft onvoldoende bedrijfsovername expertise in huis. Doel is om bewustwording en ondersteuning aan MKB leden te bieden. Een BOBB adviseur heeft specialistische kennis en ervaring om bedrijfsoverdracht van oriëntatie tot transactie te begeleiden.

Voorlichting bedrijfsoverdracht

Circa 25 BOBB bedrijfsovername specialisten bereiden nu een voorlichtingscampagne 2015 voor. Dit onder de regie van de BOBB Communicatiecommissie. De BOBB gaat zo in 2015 ledenpresentaties organiseren. Door de voorlichting bedrijfsoverdracht hoopt de BOBB het pad tussen denken en doen te effenen.

©BBO&F

Verkoopgolf bedrijfsoverdracht! Feit of Fictie?

verkoopgolf bedrijfsoverdrachtRecent onderzoek in opdracht van Marktlink duidt op een aanstaande verkoopgolf bedrijfsoverdracht. Lees hiervoor de publicatie in het Financieel Dagblad. Volgens dit onderzoek denkt driekwart van de Nederlandse MKB ondernemers na over bedrijfsoverdracht. Voor familiebedrijven geldt blijkbaar dat een derde de familieonderneming binnen een periode van vijf jaar wil overdragen.

Realisaties bedrijfsoverdracht

Dergelijke verwachtingen zijn echter eerder uitgesproken. Uit recent onderzoek door Panteia in samenwerking van het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM) blijkt een stagnatie in het aantal bedrijfsoverdrachten in de afgelopen 10 jaar. Deze stagnatie in bedrijfsovername is vooral een gevolg van de economisch recessie. In de afgelopen periode had 4% van het MKB een bedrijfsoverdracht gerealiseerd. Dat lag in 2003 nog op ruim op het dubbele (9%). Anderzijds zijn er ook signalen dat een aantal MKB ondernemers juist in de recessie aanleiding ziet voor een versnelde bedrijfsoverdracht.

Verkoopgolf Bedrijfsoverdracht?

Of de verwachte verkoopgolf zich wel in de praktijk zal voordoen is dus nog maar zeer de vraag. Geconstateerd werd ook een al te hoge verwachting van de verkoopopbrengst bij bedrijfsoverdracht. In de praktijk kan gemiddeld maar 50% tot 60% van de verwachtingen van MKB ondernemers worden waargemaakt. Dat kan betekenen dat een deel van de oriëntatie zich nog niet zal vertalen in een definitieve transactie bedrijfsoverdracht. Dit onderstreept dan ook de tevens noodzaak om tijdig in een toekomstige bedrijfsoverdracht te investeren. Dus: om tijdig aan waardestuwers te werken.

Invloed recessie en vergrijzing op bedrijfsovername

In het onderzoek door Panteia is ook gekeken naar het effect van vergrijzing op het totaal aan bedrijfsovernames. De vergrijzing lijkt slechts een beperkte invloed te hebben op het aantal bedrijfsoverdrachten. Mogelijk komt er nog wel enige toename van het aantal bedrijfsoverdrachten als gevolg van de vergrijzing, gezien het feit dat pensionering aanzienlijk vaker genoemd is als motief voor overdracht van het bedrijf. Bij 64% van de geplande bedrijfsoverdrachten in de komende twee jaar wordt pensioen als motief genoemd, terwijl dat in 2003 nog 39% was.

Praktijk

Kortom, de verwachte verkoopgolf zal zich in de praktijk niet aandienen. Wel is er een groei te verwachten door de uitgestelde MKB bedrijfsoverdrachten in de afgelopen 10 jaar.

Opmerkelijk is ook de grote bereidheid om een adviseur in te schakelen. De keuze valt helaas nog steeds op een gespecialiseerd bureau bedrijfsoverdracht zoals een BOBB adviseur. De accountant of boekhouder lijkt hierin nog vaak een preferente positie te genieten.

©BBO&F