Voorbereiding op bedrijfsoverdracht.

Een goede voorbereiding op bedrijfsovername loont! Enerzijds leidt dat tot een beter verkoopresultaat. Anderzijds leidt dat tot een vlotte afwikkeling van de bedrijfsoverdracht. Een goede voorbereiding op bedrijfsovername omvat het implementeren van de juiste juridische structuur. Een optimale structuur helpt om belastingheffing te voorkomen. Of ten minste kan deze worden uitgesteld. Anderzijds is de onderneming in een juiste juridische structuur ondergebracht. Zaken die een koper niet wil overnemen kunnen dan bij de verkoper achterblijven na de bedrijfsovername. Zoals bijvoorbeeld onroerend goed of pensioenverplichtingen.

Juridische structuur

Een optimale juridische structuur kan acute belastingheffing voorkomen. Deze staat anders een bedrijfsovername mogelijk in de weg. Dat doet zich bijvoorbeeld voor bij een IB ondernemer met een bedrijfspand op de balans. Na een juridische herstructurering zijn er vaak ‘wachttijden’. Bijvoorbeeld bij een aandelenfusie of bedrijfsfusie. Maar ook bij de overdracht van stille reserves binnen een fiscale eenheid. Deze formele termijnen dwingen om tijdig de juiste juridische structuur in te richten.

Werken aan waardestuwers

Een optimaal verkoopresultaat is de resultante van een proces van werken aan waardestuwers. Kern daarvan is het kasstroom genererend vermogen in relatie tot het geïnvesteerd vermogen.

Boek Werken aan waardestuwers
Meer weten? Lees dan ook het boek
Werken aan Waardestuwers

Kosten efficiëntie, werkkapitaal beheer en investering beleid zijn belangrijke pijlers. Maar ook het risico profiel van uw bedrijf.

Waardebepaling

De voorbereiding van de bedrijfsovername omvat verder een waardebepaling. Waardebepaling heeft een belangrijke functie in het proces van bedrijfsoverdracht. Deze waardebepaling wordt uitgevoerd om de vraagprijs en de verwachte verkoopopbrengst vast te stellen. Zo weet u globaal waarop u financieel kunt rekenen.

Er zijn nogal wat methoden voor waardebepaling in gebruik. Sommigen steunen vooral op de financiële historie, zoals de boekhoudkundige waarde of de intrinsieke waarde, de rentabiliteitswaarde of de verbeterde variant. Soms wordt de waarde van een bedrijf gebaseerd op zogenaamde multiples.

Gangbaar zijn ook de Discounted Cashflow methoden (DCF), zoals de WACC methode, de Adjusted Present Value methode of de Cash To Equity methode. Deze methoden zijn gebaseerd op de toekomstige financiële prestaties.

Daarmee worden deze toekomstgerichte methoden ook wel gezien als de meest zuivere methoden voor bedrijfswaardering. Anderzijds: deze waarderingsmethoden gaan er van uit dat de financiële toekomst zich laat voorspellen. Dat is natuurlijk een lastige, zo niet onmogelijke opgave.

Voorbereiding

De volgende stap is het samenstellen van een informatiepakket. Dat bestaat onder meer uit een verkoopmemorandum. Hierin staat een haalbaar voorstel voor aspirant-kopers. Goed onderbouwd en gedocumenteerd. Een verkoopmemorandum (of: informatiememorandum) geeft een beschrijving van de te verkopen onderneming, zoals personeel, juridische structuur, financiële historie en prognoses, belangrijke contracten en afnemers, producten, marktpositie en klanten, vergunningen, intellectueel eigendom, enzovoorts.

Verkoopmemorandum

In het verkoopmemorandum is ook de uitkomst van de waardebepaling opgenomen. Deze vermeldt tevens de gehanteerde uitgangspunten, de vraagprijs en de overige verkoopcondities. Kortom, alles wat een aspirant-koper moet weten om een bieding uit te brengen.

Het informatiepakket omvat ook een profiel: een anonieme samenvatting van het verkoopmemorandum. Het gaat om kerngegevens als markt, producten, branche, omzetindicatie, ontwikkelingsmogelijkheden en koopprijs. Maar ook welk type koper u zoekt: een MBI (management buy in) kandidaat? Of liever een strategische koper?

Als de juiste juridische structuur is ingeregeld, de bedrijfseconomische prestaties zijn geoptimaliseerd, de waarde en de verkoopprijs zijn bepaald en u uw onderneming heeft gedocumenteerd, is de weg vrij voor de volgende fase, de acquisitie fase: het zoeken naar geschikte kopers.

©BBO&F